“ಕೆಲ ಅಪರೂಪದ ಕ್ಷಣಗಳು …”

ಆರನೆಯ ವರ್ಷದ ನಮ್ಮಬನವಾಸಿ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಫೋಟೋ ಗುಚ್ಛ “ಕೆಲ ಅಪರೂಪದ ಕ್ಷಣಗಳು…” ನಮಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಶೇಷವಾದ ಪುಟ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಮುಂದೆ ನೋಡಿ.

-ಬನವಾಸಿಗರು