19.4.2015 ರಂದು ಬದನವಾಳುವಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದ ಸಭೆಯ ಮಾತು ಮತ್ತು ಫೋಟೋಗಳು

19.4.2015 ರಂದು ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲೂಕು ಬದನವಾಳುವಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕುರಿತ ಗೋಷ್ಠಿಯ ದೇವನೂರರ ಮಾತಿನ ಧ್ವನಿ ಮುದ್ರಿಕೆ ಮತ್ತು ಫೋಟೋಗಳು