ಹಳತು ಹೊನ್ನು….

ಐದನೆಯ ವರ್ಷದ ಈ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಫೋಟೋ ಗುಚ್ಛಗಳು ನಮಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿವೆ. “ಹಳತು ಹೊನ್ನು….” ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಪುಟವಾಗಿದ್ದು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಕೆಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ ಅನುಸರಿಸಿ…

ಎಂದಿನಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆ, ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ….

-ಬನವಾಸಿಗರು