ಹಳತು ಹೊನ್ನು….

ಆರನೆಯ ವರ್ಷದ ಈ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಹಾದೇವರ ಅಪರೂಪದ ಹಳೆಯ  ಫೋಟೋ ಗುಚ್ಛ ನಮಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿವೆ. ಇವನ್ನು ಹುಡುಕಿ ನಮಗೆ ನೀಡಿದ ಆಪ್ತ ಚೇತನಗಳಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು. “ಹಳತು ಹೊನ್ನು….”  ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಮುಂದೆ ನೋಡಿ.  -ಬನವಾಸಿಗರು