ಸುಭಾಷ್ ಪಾಳೇಕಾರ್ ಅವರು ಬನವಾಸಿಯಲ್ಲಿ …

ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಕರಾದ ಸುಭಾಷ್ ಪಾಳೇಕಾರ್ ಅವರು ದೇವನೂರ ಮಹಾದೇವ ಅವರ ಬನವಾಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೃಷಿ ಆಸಕ್ತರು …

001