ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ -ದ ಹಿಂದೂ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ

                                                                              THE HINDU
cm

It’s time for Siddaramaiah to take a rebirth. He appears to be taking every step very carefully, keen on completing five years in office. He should face every day boldly, as if it is his last day as Chief Minister. This is what I hope for.

Devanur Mahadeva,writer and political activist