ಸಾಹಿತಿಗಳಾದ ಅರವಿಂದ ಮಾಲಗತ್ತಿ ಮತ್ತು ಜಿ. ಕೆ. ಗೋವಿಂದರಾಜು ಅವರೊಂದಿಗೆ…..