ಸವಿತಾ ನಾಗಭೂಷಣ ಅವರ ಕವಿತೆ ಕುರಿತು ದೇವನೂರ ಮಹಾದೇವ

    ಸವಿತಾ ಕಾವ್ಯ ತಂಗಾಳಿಯಂತೆ…….. –   ದೇವನೂರ ಮಹಾದೇವ 

savita book savita book1