ಸರ್ವೋದಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಸ್ವರಾಜ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪಕ್ಷಗಳ ಸಮ್ಮಿಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಹ್ವಾನಪತ್ರ

ಸರ್ವೋದಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಸ್ವರಾಜ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪಕ್ಷಗಳ ಸಮ್ಮಿಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಮಾರ್ಚ್ 25, 2017 ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಹ್ವಾನಪತ್ರ ಇಲ್ಲಿದೆ.

sammilana_invite sammilana_invite1