ಸರ್ವೋದಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಕ್ಷದ ಕರಪತ್ರ

ಕರಪತ್ರ

ಫೆಬ್ರವರಿ 2016 ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ನಡೆಯಲಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಚುನಾವಣೆಗಾಗಿ ಸರ್ವೋದಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಕ್ಷ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಕರಪತ್ರ.