ಸಂವೇದನಾಹೀನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು- ದೇವನೂರ ಮಹಾದೇವ

                                                 

15.12.2019ರ ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯ ‘ಒಳನೋಟ’ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ “ಕೆಸಾಪ್ಸ್:ಬಾಲಕಿಯರು ಬಲಿ” ಹಾಗೂ “ಸುರಕ್ಷಿತ ಲೈಂಗಿಕತೆಯ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಶೋಷಣೆ” ವರದಿಗೆ 16.12.2019ರ ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ದೇವನೂರ ಮಹಾದೇವ ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ…..