ಶ್ರೀ ಡಿ.ಎಸ್.ನಾಗಭೂಷಣ ಅವರ “ಗಾಂಧಿ ಕಥನ” ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡ ಸಂದರ್ಭದ ಕೆಲ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳು….

ಶ್ರೀ ಡಿ.ಎಸ್.ನಾಗಭೂಷಣ ಅವರ “ಗಾಂಧಿ ಕಥನ” 29.9.2019ರಂದು  ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದೇವನೂರ ಮಹಾದೇವ ಅವರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡ ಸಂದರ್ಭದ ಕೆಲ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳು….