ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮಾತೃಭಾಷಾ ಮಾಧ್ಯಮ-ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿಂತನಾ ಶಿಬಿರ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ 2015 ಏಪ್ರಿಲ್  4-5ರಂದು ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮಾತೃಭಾಷಾ ಮಾಧ್ಯಮ-ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿಂತನಾ ಶಿಬಿರದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು