ವಿಭಿನ್ನ ಭಾವಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ದೇವನೂರ ಮಹಾದೇವ

ಸ್ವೇಟರ್ ಮತ್ತು ಟೋಪಿ ತೊಟ್ಟು ವಿಭಿನ್ನ ಭಾವಭಂಗಿಯಲ್ಲಿರುವ ದೇವನೂರ ಮಹಾದೇವ ಅವರ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಅಭಿರುಚಿ ಗಣೇಶ್ ನಮ್ಮಬನವಾಸಿಗೆ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಂದನೆಗಳು