ವಾರ್ತಾ ಇಲಾಖೆ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ದೇವನೂರ ಮಹಾದೇವ ಅವರ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ

ವಾರ್ತಾ ಇಲಾಖೆ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ದೇವನೂರ ಮಹಾದೇವ ಅವರ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರದ ಎರಡು ಭಾಗಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಬನವಾಸಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.