ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನು ಶಾಲೆಯ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊ.ರವಿವರ್ಮ ಕುಮಾರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನು ಶಾಲೆಯ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದ ಬಿಡುವಿನಲ್ಲಿ ಮಿತ್ರರಾದ ಪ್ರೊ.ರವಿವರ್ಮ ಕುಮಾರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ದೇವನೂರ ಮಹಾದೇವ ಅವರು. -ಫೋಟೋ ಕೊಡುಗೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಐಜೂರು

15