ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮದ್ಯಪಾನ ನಿಷೇಧ ಆಂದೋಲನಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ…..