ರಂಗಾಯಣ ಮೈಸೂರು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ವಾಚಿಕಾಭಿನಯ – ಕುಸುಮಬಾಲೆ

ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕೊಂಡಿಗಳು…
ರಚನೆ: ದೇವನೂರು ಮಹಾದೇವ
ಮೂಲ ನಾಟಕ ನಿರ್ದೇಶನ: ಸಿ. ಬಸವಲಿಂಗಯ್ಯ
ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ: ಬಿ. ವಿ. ಕಾರಂತ
ರಂಗ ವಿನ್ಯಾಸ : ಹೆಚ್ ಕೆ. ದ್ವಾರಕಾನಾಥ್
26.8.2020 ರಿಂದ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಸಂಜೆ
https://youtu.be/ZDAPGHgqzUs    -28.8.2020
https://youtu.be/lR-rawgaNp8 – 29.8.2020
https://www.youtube.com/watch?v=sr4vpaiiYRU&t=226s
-30.8.2020
https://www.youtube.com/watch?v=TokH8n69lsQ- 31.8.2020
https://www.youtube.com/watch?v=NU_v7T3jwdU -1.9.2020
https://www.youtube.com/watch?v=mkFPhmTOsa0&t=120s – 2.9.2020
https://www.youtube.com/watch?v=fEgcroV84pU-3.9.2020