ರಂಗಾಯಣದ ಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ…

ರಂಗಾಯಣದ ಬಯಲು ರಂಗಮಂದಿರದ ಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾದ ದೇವನೂರ ಮಹಾದೇವ ಅವರು.

00_1