ಯುವನಾಯಕ ಕನ್ನಯ್ಯ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಹಾದೇವ ……

2017 ಆಗಸ್ಟ್ 5 ಮತ್ತು 6 ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹೋರಾಟಗಳ ಸಮಾವೇಶ 2017ರಲ್ಲಿ ಯುವನಾಯಕ ಕನ್ನಯ್ಯ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಹಾದೇವ …… ಅವರೊಂದಿಗೆ ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಮತ್ತಿತರರು