ಮೌಡ್ಯಾಚರಣೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ನಡೆದ ಬಹಿರಂಗ ಸಭೆಯ ಮಾತುಗಳು

16.11.2015ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಮೌಡ್ಯಾಚರಣೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ನಡೆದ ಬಹಿರಂಗ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾದೇವ ಅವರು ಆಡಿದ ಮಾತುಗಳ ಧ್ವನಿ ಮುದ್ರಿಕೆ.

11049499