ಮೊಮ್ಮಗ ಅರವಿಂದ್ ಜೊತೆಗೆ ಆಪ್ತ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾದೇವ ಅವರಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳು.

ಮೊಮ್ಮಗ ಅರವಿಂದ್ ಜೊತೆಗೆ ಆಪ್ತ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾದೇವ ಅವರಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳು. ಚಿತ್ರ ಕೊಡುಗೆ- ಮಹಾದೇವರ ಮಗಳು ಉಜ್ವಲಾ ಮಾಲುರ್