ಮೊಮ್ಮಗಳು ರುಹಾನಿಯೊಂದಿಗೆ ದೇವನೂರ ಮಹಾದೇವ

ಮೊಮ್ಮಗಳು ರುಹಾನಿಯೊಂದಿಗೆ ದೇವನೂರ ಮಹಾದೇವ. 8.2.2010ರಂದು ತೆಗೆದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಬನವಾಸಿಗೆ ನೀಡಿದ ಕೃಷ್ಣ ಚೆಂಗಡಿಯವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.