ಮೈಸೂರಿನ ಆಂದೋಲನ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ – ನಮ್ಮ ಬನವಾಸಿ

ಮೈಸೂರಿನ ಆಂದೋಲನ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯು ನಮ್ಮ ಬನವಾಸಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 30.12.2018ರಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಸುದ್ದಿ.