ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜನಸಂಗ್ರಾಮ ಪರಿಷತ್ ನ 2ನೆಯ ರಾಜ್ಯ ಸಮಾವೇಶದ ವರದಿ

ವರದಿ

ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ 20015ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್  11 ಮತ್ತು 12 ರಂದು ನಡೆದ ಜನಸಂಗ್ರಾಮ ಪರಿಷತ್ ನ 2ನೆಯ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸಮಾವೇಶದ  ಆಂದೋಲನ ಪತ್ರಿಕಾ ವರದಿ. ನಾಡಿನ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವಿರೋಧಿ ಆಂದೋಲನವಾದ ಜನ ಸಂಗ್ರಾಮ ಪರಿಷತ್ ನ ಧನಾತ್ಮಕ ನಡೆಯೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಹಪಯಣ.

ಬನವಾಸಿಗರು

andolana_p211