ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ನೆನಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ….