ಮಹಾದೇವ ಅವರು ಬಿಸಿಲಿನ ಝಳಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡ ಚಿತ್ರ.

ಮಹಾದೇವ ಅವರು ಬಿಸಿಲಿನ ಝಳಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡ ವಿಭಿನ್ನ ಚಿತ್ರ. -ಫೋಟೋ ಕೊಡುಗೆ, ಮೈಸೂರಿನ ಕಲಾವಿದರಾದ ಕೆ.ಜೆ.ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಅವರಿಂದ.