ಮಹಾದೇವ ಅವರು ಚುನಾವಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ ಕೇಳುತ್ತಿರುವ ಫೋಟೋಗಳು

ಮಹಾದೇವ ಅವರು ಚುನಾವಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸರ್ವೋದಯ ಪಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಮತ ಕೇಳುತ್ತಿರುವ ಫೋಟೋಗಳು