ಮಹಾದೇವರು ಮೆಚ್ಚಿದ, ಮೊಮ್ಮಗಳು ರುಹಾನಿಯನ್ನು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದ ಸಹೋದರ ಬಸವರಾಜು ಬಿಡಿಸಿದ ಚಿತ್ರ.

ಮಹಾದೇವರು ಮೆಚ್ಚಿದ,  ಮೊಮ್ಮಗಳು ರುಹಾನಿಯನ್ನು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದ ಸಹೋದರ ಬಸವರಾಜು ಬಿಡಿಸಿದ ಚಿತ್ರ.