ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮಾನ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಾವೇಶದ ಚಿತ್ರಗಳು

26 ಜುಲೈ 2015ರಂದು ಸಮಾನ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಜನಾಂದೋಲನ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಶಕ್ತಿ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಸಮಾನ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಾವೇಶದ ಚಿತ್ರಗಳು

mandya_002