ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ”ಆಹಾರ ಪರಂಪರೆ, ಆರೋಗ್ಯ -ಸಂವಾದ” ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಚಿತ್ರಮುದ್ರಿಕೆ