ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಮಸೂದೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿರೋಧಿ ಸಮಿತಿಯ ಕರಪತ್ರ

ಇಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ