ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ

ಬರಹದ, ಮಾತಿನ ಪ್ರತಿ ಪದವನ್ನೂ ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗನಂತೆ ತೂಗಿ ಬಳಸುವ ಮಹಾದೇವ ಅವರು ಪ್ರತಿ ಭಾಷಣದ ಮೊದಲೂ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಹೊರಡುವುದು. ಅದೂ ಒಂದು ಧ್ಯಾನದಂತೆ…. ಆ ಸ್ಥಿತಿಯ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು.

ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ

ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ

 

ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ

ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ