ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಉಡುಪಿ ಚಲೋ ಉಧ್ಘಾಟನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ 4.10.2016 ರಂದು ನಡೆದ ಉಡುಪಿ ಚಲೋ ಉಧ್ಘಾಟನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ದೇವನೂರ ಮಹಾದೇವ ಅವರು

001