ಬದನವಾಳು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ದೇವನೂರ ಮಹಾದೇವ ಅವರ ಮಾತುಗಳ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವರದಿ

ಮುಂದೆ ಓದಿ

19.4.2015 ರಂದು ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲೂಕು ಬದನವಾಳುವಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ”ಸುಸ್ಥಿರ ಬದುಕಿಗಾಗಿ ಬದನವಾಳು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ” ದ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ದೇವನೂರ ಮಹಾದೇವ ಅವರು ಆಡಿದ ಮಾತುಗಳ 20.4.2015ರ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವರದಿ