ಪ್ರೊ.ಯು.ಆರ್.ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಡಾ.ತುಕಾರಾಂ ಅವರೊಂದಿಗೆ…

ಪ್ರೊ.ಯು.ಆರ್.ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಡಾ.ತುಕಾರಾಂ ಅವರೊಂದಿಗೆ ದೇವನೂರ ಮಹಾದೇವ…. ಕೆಲವು ಹಳೆಯ ಚಿತ್ರಗಳು…