ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜಕೀಯ ಸನ್ನಿವೇಶ ಕುರಿತು-ನ್ಯೂಸ್ 18 ನಲ್ಲಿ ದೇವನೂರ ಮಹಾದೇವ

ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜಕೀಯ ಸನ್ನಿವೇಶ ಕುರಿತು-ನ್ಯೂಸ್ 18 ನಲ್ಲಿ ದೇವನೂರ ಮಹಾದೇವ ಅವರ ಮಾತುಗಳು 20.7.2019ರಂದು……