ಪ್ರಕಾಶ್ ಚಿಕ್ಕಪಾಳ್ಯ ಅವರು ರಚಿಸಿದ ಮಹಾದೇವರ ವ್ಯಂಗ್ಯಚಿತ್ರ