ಪಿ .ಲಂಕೇಶ್ ಅವರಿಗೆ 60 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ಸಂದರ್ಭದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಪರೂಪದ ಚಿತ್ರಗಳು

ಪಿ .ಲಂಕೇಶ್ ಅವರಿಗೆ 60 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ಸಂದರ್ಭದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಪರೂಪದ ಚಿತ್ರಗಳು. ಮಹಾದೇವ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಜಿ.ಎಸ್. ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ, ಚದುರಂಗ, ಡಿ.ಆರ್.ನಾಗರಾಜ್, ಎಚ್.ಎಲ್.ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ.