ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆ -2016ರ ಪ್ರಚಾರ

ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆ -2016ರ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಸರ್ವೋದಯ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ದೇವನೂರ ಮಹಾದೇವ, ಅಭಿರುಚಿ ಗಣೇಶ್, ಬಡಗಲಪುರ ನಾಗೇಂದ್ರ ಮತ್ತಿತರರು…..