ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ನ ಎವಿಲಿನ್ ಡಿ ಹೂಪ್ ರೊಂದಿಗೆ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ….