ನಮ್ಮ ಬನವಾಸಿ ಕುರಿತು ಹಿರಿಯ ಕವಯಿತ್ರಿ ಪ್ರೊ.ಸ.ಉಷಾ

ನಮ್ಮ ಬನವಾಸಿ ಅಂತರ್ಜಾಲ ತಾಣಕ್ಕೆ ಆರು ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ, ಹಿರಿಯ ಕವಯಿತ್ರಿ ಪ್ರೊ.ಸ.ಉಷಾ ಅವರು ತಾಣದ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹೀಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ…ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬನವಾಸಿ ತಂಡದ ಪ್ರೀತಿ.