ದೇವನೂರ ಮಹಾದೇವ ಅವರ ‘ಕುಸುಮಬಾಲೆ’ಯನ್ನು ರಾಜಶ್ರೀ ಜಯರಾಮ ಅವರು ಮರಾಠಿಗೆ ಅನುವಾದಿಸಿರುವ ಕೃತಿಯ ಮುಖಪುಟ

kusumabale marati