ದೇವನೂರರೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಮಗಳು ಡಾ.ಮಿತಾ ದೇವನೂರು. ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ-ನಾರಾಯಣ ಕೆ. ಕ್ಯಾಸಂಬಳ್ಳಿ