ದೇಮ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗಳು ರುಹಾನಿ ಬರೆದ ತಾತನ ಚಿತ್ರ…

ದೇಮ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗಳು ರುಹಾನಿ ಪುಟ್ಟಿಯ ಕಿರು ಪ್ರಯತ್ನ….ಮತ್ತು 2021 ಜೂನ್ 10ರ ಕೊಡುಗೆ, ಈ ಚಿತ್ರ!