ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಗಳು ಉಜ್ವಲಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ…

2015ರ ಮೊದಲ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಮಹಾದೇವ ಅವರು, ಮಗಳು ಉಜ್ವಲಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ…ತಿರುಗಾಟದಲ್ಲಿ…