ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚಿಂತನಾ ಸಮಾವೇಶದ ಫೋಟೋ

15ಮತ್ತು 16 ಆಗಸ್ಟ್ 2015ರಂದು ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮಾನಮನಸ್ಕರ ಚಿಂತನಾ ಸಮಾವೇಶದ ಫೋಟೋ.

dhrvada