ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪ್ರಸಾರಾಂಗ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಚಿತ್ರ ಮುದ್ರಿಕೆ

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10, 2014 ರಂದು ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪ್ರಸಾರಾಂಗ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಚಿತ್ರ ಮುದ್ರಿಕೆ. ತುಮಕೂರು ವಿವಿ ಕೊಡುಗೆ…