ತನುಜಾ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದ ಫೋಟೋ- ಆಪ್ತ ಗೆಳೆಯ ರಾಮು ಜೊತೆಗೆ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ…