ಜ್ಞಾನಪೀಠಿಗಳೊಂದಿಗೆ ದೇವನೂರ ಮಹಾದೇವ…

2013 ರ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ದೀಪಾವಳಿ ವಿಶೇಷಾಂಕಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದ ವಿಶೇಷ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ “ಅಪೂರ್ವ ಸಂಗಮ” ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳು…